FOREBYGGENDE AVDELING

Forebyggende avdeling består av tilsynseksjonen og feierseksjonen.
 
Gjennom året behandler tilsyns seksjonen blant annet søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare og bål brenning.
Avdelingen har følgende hovedmålsetning:
Redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings-, kontroll- og feierarbeid. Avdelingen skal fremstå som brukervennlig og fokusere på eiers ansvar og internkontroll.

Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter er hovedgjøremålet ved tilsyns seksjonen. Øvelser, kurs og opplæring er annen prioritert oppgave for seksjonen. Dette ansees som et svært viktig element i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet. Tilbakemeldingene vi får fra deltakere på kurs og øvelser underbygger dette.

Gjennom året behandler tilsyns seksjonen blant annet søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare og bål brenning.
Forebyggende avdeling ledes av Marit Rønning Birkely.

;