Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling består av tilsynseksjonen og feierseksjonen.
 
Gjennom året behandler tilsyns seksjonen blant annet søknader og forhold rundt salg og oppskyting av fyrverkeri, lagring av brann- og eksplosjonsfarlig vare og bål brenning. Avdelingen har som hovedmålsetning å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et godt informasjons-, saksbehandlings-, kontroll- og feierarbeid. Avdelingen skal fremstå som brukervennlig og fokusere på eiers ansvar og internkontroll.

Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter er hovedgjøremålet ved tilsyns seksjonen. Øvelser, kurs og opplæring er annen prioritert oppgave for seksjonen. Dette ansees som et svært viktig element i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet. Tilbakemeldingene vi får fra deltakere på kurs og øvelser underbygger dette.

Forebyggende avdeling ledes av Marit Rønning Birkely.

;